The Secretariat

Message from the Secretary General – Dimitris Zacharopoulos


Deputy Secretary Generals

Ioana Dospinescu


Kalliopi Zermioti


The Chairpersons

Security Council

Christoforos Zafeiris

Georgios-Nikolaos Skourtis

Crisis Committee

Olga Koutsika

Iason Ladvas

Human Rights Council

Ioana Voina

Andrei Niculae

ECOSOC

Panagiotis Iordanidis

Alexandros Bourdanos

SPECPOL

Emmanouil Antonakakis

Anastasia Kalogeropoulou

DISEC

Kelli-Anne Tim

Panagioula Tsekoura

SOCHUM

Grigorios Aspridis

Vassilis Dokalis